e-Business

Inom bilindustrin finns en stark kostnadspress som bland annat hänger ihop med den överkapacitet som råder i branschen. Effektivare produktion, minskade lager, bättre logistik, kortare ledtider, effektivare informationsflöden är exempel på olika sätt att bemöta kraven på minskade kostnader. 

Det som sker hos biltillverkarna får återverkningar utanför tillverkarnas egen verksamhet, alla tidigare förädlingsled och alla handelspartners påverkas.

Produktionsleverantörer har fått ta ett betydligt större ansvar än tidigare för produktutveckling, kvalitet, logistik och kostnadsnivå. Många andra handelspartners påverkas också, som transportörer, serviceföretag, konsulter och IT-leverantörer med flera.

Den höga utvecklingstakten framtvingar nya tekniska och kommersiella lösningar hos biltillverkarna. Ökad integration med handelspartners är ett exempel. I sådana lösningar ingår ofta en IT-komponent vilket i sin tur förutsätter standardisering.

Nyttan med standardiserade lösningar är av olika slag. I Odettes barndom var syftet inledningsvis att komma ifrån pappersbaserad dokumentation och manuell registrering av data. Detta syfte uppnåddes tidigt och idag sker en stor del av kommunikationen inom bilindustrins produktutvecklings-, logistik- och tillverkningsprocesser automatiskt och direkt mellan företagens applikationssystem.

Behovet av automatisering har ökat över tiden i takt med att företagen intensifierat sitt informationsutbyte. Ett exempel är sekvensstyrning av materialflöden. Sekvensstyrning innebär att komponenter levereras i exakt samma sekvens som produkterna monteras på banan. I många fall sker avrop till leverantörer först då karossen sätts på banan. Avropen sänds som EDI-meddelanden med en takt av flera per minut.

Vid sidan av logistik finns dock många andra användningsområden för e-Business inom fordonsindustrin. Elektronisk fakturering och Self-Billing har lett till kraftigt sänkta administrativa kostnader genom enklare kostnadsuppföljning och matchning av fakturor. Genom webb/EDI-lösningar är det numera möjligt att automatisera delar av informationsutbytet även med mindre handelspartners.

Exemplen ovan är bara några i en lång rad av liknande lösningar, andra exempel återfinns inom betalningar, transportbeställningar, tulldeklarationer och inköp.