Produktdatakommunikation

Odette Sweden är också medlem i SASIG, Strategic Automotive product data Standards Industry Group. 

SASIG arbetar som en virtuell organisation. Övriga medlemmar är AIAG i USA, Galia i Frankrike, JAMA/JAPIA i Japan, och VDA i Tyskland. Dessutom är Odette International och PROSTEP också medlemmar.

I begreppet produktdata innefattar man inom bilindustrin information relaterad till bl a CAD, CAE (konstruktionsdata), CAM (tillverkningsdata), material- och komponentinformation, PDM (produktstruktur), produktions-planering och testresultat.

SASIGs viktigaste uppgift är att verka för enhetliga regler för kommunika-tion av produktdata inom den globala fordonsindustrin. Detta arbete sker genom att utveckla en gemensam tillämpning av en ny ISO-standard, ISO 10 303 (STEP, Standard for the Exchange of Product Model Data). Genom SASIG har fordonsindustrin lagt ned stora resurser på detta. Fordons-industrins STEP-standard, som också är antagen av ISO har beteckningen AP214.

Andra viktiga områden inom SASIG är produktdatakvalitet (PDQ), Engineering Change Management (ECM), Exchange & Management of Technical Data (XMTD/ENGDAT).