Ny guideline för uppföljning av godstransporters CO2-utsläpp

Nu finns en ny guideline för hur transportköpare och transportföretag bör gå tillväga för att få bättre grepp om de emissioner som transporten orsakar. Denna har publicerats av en organisation som arbetar på uppdrag av europeisk fordonsindustri, Odette International. Denna organisation finns även företrädd i Sverige genom Odette Sweden.

Bakgrunden till detta initiativ inom fordonsindustrin är främst följande:

  •  Bättre hållbarhetsredovisningar efterfrågas inom näringslivet och för att det ska bli möjligt krävs bättre data och effektivare metoder för hantering av miljödata.
     
  • De rekommendationer som finns idag i form internationella riktlinjer som GHG-protokollet och olika internationella standarder fyller en viktig funktion men behöver kompletteras med mera handfasta rekommendationer.

Den europeiska fordonsindustrin svarar för en betydande del av de totala godstransporterna och ser ett växande behov av att kunna följa upp och påverka sina emissioner från dessa. Bakom detta ligger bl a ökade krav på hållbarhetsredovisning som i sin tur är kopplat till olika företags CSR-policy. Det finns också exempel på nationell lagstiftning som ställer tydliga krav på redovisning av emissioner från transporter, i dagsläget finns sådan ny lagstiftning i Frankrike.

Odette International publicerar nu dokumentet ”Guidelines for Reporting Freight Greenhouse Gas Emissions”. Detta är en guideline för mätning, beräkning, rapportering och uppföljning av miljökonsekvenser (emissioner) av fordonsindustrins godstransporter. Dokumentet kan laddas ner under filer.

Dokumentet väger samman generella rekommendationer som GHG-protokollet med nyligen utvecklade standarder inom ISO och CEN. Till detta fogas industriella synsätt kring transportsystemets funktion, industriell logistik, administrativa aspekter och anknytande företeelser som Product Life Cycle Management och Corporate Social Responsibility.

Resultatet är förankrat bland en hel del större aktörer inom den europeiska fordonsindustrin och transportbranschen

För frågor och mera information, kontakta Ingrid Lundberg, Odette Sweden på; ingrid.lundberg@odette.se

Webinar
Den 3 oktober 2013 arrangerade vi ett webinar för att ge en introduktion till metodiken och förklara bakgrunden samt de viktigaste komponenterna i denna rapportering. Du kan ladda ner presentationen här under filer.

Information in English: You can download a summary in English under files.