e-fakturering

Våra rekommendationer avseende e-fakturering är baserade på fordonsindustrins gemensamma EDI-specifikation ”Global Invoice”. Denna är publicerade av JAIF, Joint Automotive Industry Forum ett samarbetsorgan mellan Odette International, AIAG samt organisationerna JAMA och JAPIA i Japan.

Våra rekommendationer består främst av följande komponenter;

  • Global Invoice Message 2.0: Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material)
  • Våra SMSI-meddelanden
  • Vår tjänst för validering av testfiler för EDI-meddelanden, WebChecker


Uppdaterad kodlista momsundantag

Sen den 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för beskattning av tjänster vid utrikeshandel.
Bakgrunden är införande av EG-rådets direktiv 2008/8/EG i mervärdesskattelagen (ML). Tjänster ska beskattas i omsättningslandet. Om tjänsten är omsatt i Sverige ska den beskattas här. Om tjänsten är omsatt i ett annat EG-land ska den beskattas där. Tjänster som är omsatta i ett land utanför EG ska inte beskattas inom EG.

Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EG. Från huvudreglerna görs vissa undantag. 

Kodlistan, som finns både i en svensk och engelsk version, uppdaterades i juni 2011 (koden AAK togs bort eftersom detta fall täcks av AAQ). Du kan ladda ner listan under filer.


Our e-invoicing recommendations are based on the automotive industry EDI-specification ”Global Invoice”. This is published by JAIF, Joint Automotive Industry Forum where the members are Odette International, AIAG together with JAMA and JAPIA in Japan.

Our recommendations consist of the following components:

  • Global Invoice Message 2.0: Odette Sweden Implementation Guidelines for AP (Automotive products/Direct material)
  • Our SMSI messages
  • Our service for validation of test files for EDI messages, WebChecker
     

Updated list of Tax Exemption Reason Codes

Since 1st of January 2010 there are changes in the VAT legislation within EU as a result of implementation of the EU Council Directive 2008/8/EC.

These changes also had an impact on reporting requirements for VAT Exempt and the code list was updated and published in June 2011, the only change was that AAK was deleted since cases covered by AAK are also covered by AAQ.