Arbetsgrupper/Aktuella projekt

Inom Odette Sweden finns för närvarande följande aktiva arbetsgrupper/projekt: 

Projekt inom NAF Odette Sweden  som avslutades under 2015:

Prognosinformation

 • Projektets övergripande syfte var att förbättra prognoskvaliteten och prognosprocesserna för parter inom det svenska fordonsklustret, där den primära målgruppen är komponentleverantörer inom fordonsindustrin.

Packaging Management

 • Avsikten var att skapa en plattform inom svenska fordonsindustri för medverkan i det europeiska projektet som syftar till att ta fram standardiserade processbeskrivningar för returemballageadministration och för olika styrningsformer i relationerna mellan olika aktörer (Best Practice) samt rekommendationer för EDI-utbyte (Electronic Data Interchange) mellan olika aktörer.

Roadshow

 • Syftet var att informera och sprida kunskaper om aktuella utvecklingsfrågor och trender  inom fordonsindustrins försörjningskedja   samt att inspirera och främja utveckling inom logistik och IT i försörjningskedjan, bl. a genom att presentera olika koncept och metoder som utvecklats inom olika NAF Odette Sweden projekt.

 

Projekt inom NAF Odette Sweden  som pågår eller planeras för 2016:

Packaging Management

 • Projektet avslutades 30/9, men projektgruppen träffas fortfarande för input/feedback från det internationella projektet. Tanken är att kunna köra en pilot så snart som det internationella projektet har kommit överens om inriktning.

PRODAT

 • En workshop planeras i mars. Tanken är att informera om vad PRODAT är och undersöka intresset bland aktörerna för ett ev. implementeringsprojekt.

Labelling/RFID

 • Genomgång under våren om det finns underlag för att driva ett projekt.

Nya projekt inom Odette International

 • Tas under övervägande när det föreligger ett internationellt projektdirektiv.
   

Projekt som pågår inom Odette International (startades under 2015 med planerad avslut under 2016):

Packaging Management

 • Målet är att genom bättre standardiserade processer skapa förutsättningar för ett standardiserat automatiserat informationsutbyte baserat på integration med olika aktörers planeringsprocesser (och affärssystem). Detta möjliggör i sin tur att information relaterad till leveransplaner, avrop och transporter kan återanvändas även för returemballageadministration.

Labelling

 • Målet är att komma överens om en gemensam mall för alla etiketter av olika storlekar samt standardisera gemensamma data.

MMOG/LE

 • Underhåll av version 4.0 samt ta fram europeiska krav för vidareutveckling av en desktop-lösning.

RFID

 • Skapa en global rekommendation för hur RFID skall användas. Klart för färdiga fordon och emballage.


Projekt som förbereds under våren 2016 inom Odette International:

 • E-document for transport
 • End to end  visibility
 • Benchmark, Learning, Best Practices