Global Invoice Sweden SMSI

SMSI (Swedish Multi Sector Invoice)

SMSI har publicerats gemensamt av organisationerna BEAst och Odette Sweden. Syftet med SMSI är att harmonisera användningen av e-fakturering till så stor del som möjligt inom följande branscher:

 • Bygg- och fastighetssektorn
 • Transporter
 • Fordonsindustri

SMSI kan användas för bland annat områdena inköp för produktion, inköp av förnödenheter, kontors- och förbrukningsmaterial, inköp av tjänster som transporter och konsultuppdrag samt servicefakturor inom el, tele och kort . Specialiserade och unika varor och tjänster tillhör dock områden som SMSI inte täcker in.

SMSI-specifikationen finns i tre profiler, en för generell användning, en för servicefaktura och en för transportfaktura.
 

Nu finns uppdaterad version av SMSI Service Invoice

Nu finns en uppdaterad version tillgänglig för nedladdning av SMSI Service Invoice. Denna ersätter tidigare utgåva som var en betaversion under beteckningen SMSI elektronisk periodisk faktura.

SMSI Service Invoice ska bl a användas för:

Mediatjänster med el, fjärrvärme, gas, olja, vatten, ånga samt andra tjänster som tele-, bevakning-, hyror-, maskinhyror-, besiktnings-, renhållningstjänster.

SMSI Service Invoice har utformats utifrån nedanstående grundprinciper:

 • En meddelandeprofil används för samtliga aktuella fakturatyper. En viss anpassning till olika huvudtyper av fakturor har skett på radnivå, se dokumentet ”Implementationsguide”.
 • SMSI Service Invoice är avsedd för användning inom Europa
 • SMSI Service Invoice ska kunna användas även i de fall parterna inte utväxlat prislista
 • SMSI Service Invoice finns i två syntaxversioner, XML och EDIFACT


Hämta specifikationer
Du laddar ner SMSI generell profil genom att klicka här

Du laddar ner SMSI transportfaktura genom att klicka här.

Du laddar ner SMSI Service Invoice XML genom att klicka här

Du laddar ner SMSI Service Invoice EDIFACT genom att klicka här.

Till SMSI hör en kodlista som publiceras i ett separat dokument, ladda ner kodlistan här 

Kodlista i Global Invoice V2 för momsundantag finns i vår specifikation men endast på engelska.

Du kan ladda ner en översättning till svenska av listan här.

Frågor ?
Har Du frågor, var vänlig kontakta Michael Bogren, Odette Sweden,
e-mail michael.bogren@odette.se

 

 

SMSI (Swedish Multi Sector Invoice)

SMSI has been developed together by user organisations in Sweden representing automotive, building & construction and transports. The organisations behind are

 • Odette Sweden
 • BEAst, Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard (the Swedish Construction Industry's Electronic Business Standard)
   

The idea behind SMSI is to help in harmonising e-invoicing across business sectors like automotive, building & construction and transports. In every company there is more than one kind of purchasing procedure, some procedures or more general and others are more specialised and linked to a specific business situation. SMSI responds to cross-sector common requirements applied in:

 • Purchase for manufacturing with the exception of highly specialised logistics flows
 • Purchase of non-production items like supply of office products, maintenance products etc
 • Purchase of services like transports

SMSI is available in three profiles, one for general usage, one for service invoice and one for Freight Invoice.
 

Updated version of SMSI Service Invoice now available

There is now an updated version of SMSI Service Invoice available for downloading. This version replaces the earlier beta version named SMSI elektronisk periodisk faktura.

SMSI Service Invoice is intended to be used for:

Services like electrical power supply, district heating, oil and gas, water supply, steam as well as services like telecom, guard services, property rents, machine rents, inspections, sanitations and cleaning.

SMSI Service Invoice was made based on listed basic principles:

 • One message profile covering all relevant types of invoices. A certain level of adjustment has been made on line level, see the document “Implementation guide SMSI Service invoice 2.0”.
 • SMSI Service Invoice is intended for use within Europe.
 • SMSI Service Invoice also fits usage where parties have not exchanged price lists.
 • SMSI Service Invoice is available in two syntax versions, XML and EDIFACT.
   

Get specifications
You could download SMSI general profile here

To download SMSI Freight Invoice, please click here

To download SMSI Service Invoice XML, please click here

To download SMSI Service Invoice EDIFACT, please click here

Part of SMSI is a Code list that has been published as a separate document, to download click here

Questions ?
For questions, please contact Ingrid Lundberg, Odette Sweden,
e-mail michael.brogren@odette.se